شیشه‌ LOW-E یا شیشه کم‌گسیل چیست؟

شیشه‌ LOW-E یا شیشه کم‌گسیل چیست؟

شیشه‌ LOW-E یا شیشه کم‌گسیل چیست؟ شیشه Low-E که در فارسی با نام شیشه کم‌گسیل شناخته می‌شود، از مهم‌ترین و استراتژیکی‌ترین محصولات فرآوری‌شده شیشه فلوت است.

شیشه‌های Low-E نقش مهمی در کنترل انرژی در ساختمان را ایفا می‌کنند و لذا علاوه بر نقش مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی، به عنوان عامل مهمی در حفاظت محیط زیست نیز دخالت دارند.

تکنولوژی تولید شیشه Low-E بر مبنای پوشش سطح شیشه با استفاده از لایه‌هایی شامل ترکیبات فلزی (اغلب بر پایه نقره و روی) در شرایط خاص خلأ و حرارت و با استفاده از فناوری کندوپاشی می‌باشد.

 

شیشه‌ LOW-E یا شیشه کم‌گسیل چیست؟
شیشه‌ LOW-E یا شیشه کم‌گسیل چیست؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﺑﻴﺶ از ٨٠% اﻣﻮاج IR (ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻴﻦ٣- ٣٠ µm ) از ﻃﻴﻒ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ اﺳﺖ.

اﺷﻌﻪ IR ﺁن ﺑﺨﺶ از اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎز ﺗﺎﺑﺶ اﻳﻦ اﺷﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻓﻀﺎﯼ داﺧﻞ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ورود ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺮژﯼ ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را در ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯼ داﺧﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دهند. ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ دو وﻳﮋﮔﯽ ﺷﻴﺸﻪ هاﯼ Low-E ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ هایی زیادی در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

تولیدی شیشه های Lowe-E در ایران
بزرگترین سازنده شیشه های Lowe-E در ایران

 

ﺑﻪ همین ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها ﺑﺮاﯼ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮﯼ های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻﯼ ﺣﺮارﺗﯽ در اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺷﻴﺸﻪ هاﯼ Low-E یا کم گسیل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﮑﻮرﻳﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎص اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ها، دو ﺟﺪارﻩ ﮐﺮدن و ﺳﮑﻮرﻳﺖ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ها اهمیت ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

شیشه‌ LOW-E یا شیشه کم‌گسیل چیست؟
شیشه‌ LOW-E یا شیشه کم‌گسیل چیست؟

مزایای استفاده از شیشه Low-E

آسايش حرارتي در زمستان و تابستان
كاهش هزينه انرژي در سال
هزينه كمتر براي تاسيسات گرمايشي و سرمايشي
جلوگيري از ورود اشعه‌هاي مضر خورشيد
تامين روشنايي مناسب براي ساختمان و در نتیجه کاهش هزینه مورد نیاز برای روشنایی

 


پست های دیگر: